Skip to Main Content

راهنمای بهترین روش کاربردی جستجوی متون پژوهشی- فارسی

برای دانش غذا و سلامت

مرور متون چیست؟

مرور متون ،ارزیابی انتقادی از متون پژوهشی مربوطه گرد یک مبحث خاص است. مرور متون گردآوری کامل و قابل تکرار متون پژوهشی در قالب یک چهارچوب منظم است. هدف از مرور متون پژوهشی شناسایی،ترکیب و ارزیابی بی طرفانه شواهد و مدارک موجودی ست که توسط محققان دیگر بدست آمده است.

مرور های مستقل

مرور متون اشکال مختلفی به خود می گیرد، برخی پروژه های مستقل هستند. اگر متون مربوط به علوم و مواد غذایی را جستجو کنید، نمونه های مختلف زیر را پیدا خواهید کرد:

• نقشه برداری mapping)) و مرور حوزه ایscoping) )، که به منظور شناسایی فرصت های مو جود برای تحقیقات آتی، متون را مرور می کنند.

• مرور متونی که برای درک وضعیت کنونی دانش (the-state-of-the-art) یک بحث پژوهشی یاآخرین دست آوردهای مربوط به یک روش پژوهشی مطالب را خلاصه سازی و گردآوری می کنند.

• مرور ساختاری systematic reviews)) ، که یک شکل منحصر به فرد از مرور متون است: اینها مطالعات تحقیقاتی از پژوهش های قبلی هستند و به منظور گردآوری تمام تحقیقات موجود در مورد یک پرسش پژوهشی  منتشر شده یا نشده انجام می شوند. با دنبال کردن یک پروتکل دقیق، برخی از مرورهای ساختاری شامل فراتحلیل meta-analysis)) است که داده ها را از تمام تحقیقات کیفی که یافته شده استخراج می کنند و آنها را به منظور ارزیابی وضعیت کنونی شواهد یک پرسش یا بحث قابل پژوهش، جمع آوری می کنند. انجام پروژه های بزرگ بین 12 تا 24 ماه طول می کشد.

• مرورهای سرعتی (rapid reviews) نسخه های کوتاه تر یا ساده شده از مرورهای ساختاری هستند.

انواع مرور ها شامل تفاوت ها و شباهت های مختلفی هستند. به عنوان نمونه، یک مرور سرعتی ممکن است نتیجه بگیرد که تحقیقات بیشتر و بهتر در مورد یک پرسش یا بحث لازم است و از این رو با مرور حوزه ای یا scoping  تشابه دارد. یک مطالعه اخیر چهل و هشت نوع مرور متون مختلف  را در رشته های مربوط به سلامت به تنهایی متمایز می کند و آنچه که در بالا آمده معرفی تعدادی از مرور متون های موجود است.


*Sutton, A. et al. (2019) ‘Meeting the review family: exploring review types and associated information retrieval requirements’, Health Information and Libraries Journal, 36(3), pp. 202–222. doi: 10.1111/hir.12276.

مرورهای یکپارچه

اگرچه ما می توانیم انواع بسیاری از مرور متون را لیست کنیم، اما بیشتر مرور متون ها پروژه های مستقلی نیستند. بررسی متون  یکی از مؤلفه های اصلی هر پروژه تحقیقاتی پیشرفته است. مقالات پژوهشی اولیه بابخش  مرور متون در مقدمه خود شروع می شوند که  با معرفی تحقیقات موجود اهمیت بررسی ونقد مقالات را نشان می دهد و آنها را در بستر پژوهشی در جایگاه خود قرار می دهد. در قسمت بحث مقاله نویسنده به ارزیابی و مقایسه کار پژوهشی خود با مقالات معرفی شده در بخش مرور متون می پردازد، و بر اساس  شبا هت ها و تفاوت های بدست آمده از نتیجه گری های قبلی اهمیت آنچه در کار پژوهشی خود یافته را برجسته می کند.

پایان نامه های دکترای پژوهشی مرور متون گسترده دارند و یک فصل یا دو فصل از پایان نامه ممکن است به مرور متون اختصاص داده شود. در سایر کار های پروژهشی و نوشتار پایان نامه های دیگر مرور متون ممکن است به جای یک فصل کامل به صورت بخش های مجزا در چند فصل مختلف به صورت پراکنده ارایه شود. صرف نظر از روش ارایه، انجام مرور متون یک قسمت با اهمیت پروژه های پژوهشی است.