Skip to Main Content

راهنمای بهترین روش کاربردی جستجوی متون پژوهشی- فارسی

برای دانش غذا و سلامت

سلسله مراتب شواهد

دانستن سلسله مراتب شواهد می تواند برای ارزیابی کیفیت شواهد مفید باشد. در دانش سلامت، این مراتب به شکل یک هرم با میزان متفاوت برای  طرح های مختلف  مطالعاتی ترسیم شده است.

شناخت طرح های مطالعه به شما کمک می کند در مورد محدودیت های   نتیجه گیری، وابسته به نوع مطالعه قضاوت کنید.

در حالی که در تحقیقات مرتبط با سلامت این سلسله مراتب از انواع مطالعه می تواند به عنوان یک راهنما استفاده شود، شما نمی توانید برای جایگزین کردن ارزیابی انتقادی، بر سلسله مراتب تکیه کنید. یک مطالعه کوهورت قوی می تواند مفیدتر از یک بازنگری ساختاری ناقص باشد. مواقعی وجود دارد که شواهد بهتر است بر اساس سودمندی برای یک پرسش پژوهشی دسته بندی شوند تا اینکه بر اساس نوع طراحی مطالعه طبقه بندی شوند.

در تحقیقات غذایی، هیچ توافقی پیرامون سلسله مراتب شواهد وجود ندارد (گزارش شده در تحقیقات سنتز روش ها و مجله EFSA). بهترین روش این است که تصمیم بگیرید هنگامی که جستجوی خود را برنامه ریزی می کنید، درمورد نوع تحقیق مورد نظر خود و اینکه چه نوع مطالعاتی  ممکن است مناسب باشد، تصمیم بگیرید. به عنوان مثال، اگر شما علاقه مند به مطالعات کیفی رفتار مردم در مورد تغذیه یا مطالعات حیوانات هستید، بعید به نظر می رسد RCT های بزرگی پیدا کنید زیرا اگر انجام مطالعات تصادفی در مناطق یا موارد خاصی ممکن  نبوده باشد، بنابراین  مطالعات مربوطمستند نشده است. به احتمال زیاد شما می توانید مطالعات کیفی پیدا کنید که ممکن است شامل داده های نظرسنجی و مصاحبه، نامه های گروه های متمرکز یا انواع دیگر مطالعاتی باشد که مربوط به محصولات زراعی یا حیوانات است (اغلب مطالعات مشاهده ای یا غیر تصادفی). به همین ترتیب، شما ممکن است تصمیم بگیرید که مطالعات چالشی  بهترین روش برای تحقیق در مورد بسته بندی و ماندگاری مواد غذایی است.

wyk-1-1

یک بازنگری ساختاری systematic review ، تحقیق در مورد پژوهش های موجود است ، جایی که محققان ، طبق روش های از پیش تعیین شده و منتشر شده ، تمام مطالعات اولیه تحقیقاتی را که در مورد یک پرسش انجام شده است را پیدا می کنند، قابلیت اطمینان هر یک را وزن می کنند و در صورت امکان داده ها را از مطالعات استخراج می کنند تااز ترکیب شواهد به نتیجه گیری برسند.
 

آزمایشات کنترل شده تصادفی Randomised control trials (RCTs)  به طور تصادفی شرکت کنندگان را به یک مورد مطالعه اختصاص می دهند، بنابراین نتیجه گیری در مورد اثربخشی یک دارو یا روش درمانی  می تواند انجام شود.

مطالعات کوهورت Cohort studies ، مطالعات مشاهده ای مدت دار هستند  که به گروهی از افراد با تجربه مشترک یا ویژگی مشترک نگاه می کنند تا ببینند که چگونه با گذشت زمان در رابطه با یک عامل خاص متفاوت  رفتار یا عمل  پیدا می کنند.

مطالعات کنترل شده موردی Case-controlled studies، مطالعات مشاهده ای که در آن گروهی از موارد (یعنی افراد مبتلا به یک بیماری یا یک شرایط خاص) با یک گروه مشابه (مشابه گروه مورد به جز این که آنها این شرط را ندارند) مقایسه می شوند تا ویژگی یا علیت گروه مورد بررسی را بیابند.

مطالعات مقطعی  Cross-sectional studies   مطالعات مشاهده ای هستند که جمعیت را در یک نقطه معین از زمان توصیف می کنند. آنها می توانند چگونگی یک رابطه (و نه علت) را پیدا کنند.


شما همچنین باید در نظر داشته باشید که تحقیقات زیادی توسط شرکت هایی انجام می شود که نتایج آنها را به صورت عمومی به اشتراک نمی گذارند. شاید لازم باشد که به جستجوی متون خاکستری یا grey literature  بپردازید. متون خاکستری به متونی اطلاق می شود که توسط ناشران تجاری منتشر نشده است (non-peer reviewed)، بنابراین در مجلات دانشگاهی مورد بررسی قرار نمی گیرد. این ها شامل گزارش های دولتی، استانداردها، سخنرانی های کنفرانس، مقالات نا تمام و حق ثبت اختراع است. بانکهای اطلاعاتی، مانند FSTA، که شامل اختراعات ثبت شده، مقالات کنفرانس، استانداردها و قوانین هست  می توانند به شما در یافتن این مطالب کمک کنند.