Skip to Main Content

راهنمای بهترین روش کاربردی جستجوی متون پژوهشی- فارسی

برای دانش غذا و سلامت

تعریف پرسش پوهشی

برای انجام جستجوی موفقیت آمیز متون پژوهشی مود نیاز خود، باید پرسش خود را به گونه ای تنظیم کنید که نتایج مربوط را برگرداند. شما باید مؤلفه های اصلی تحقیقات خود را شناسایی کرده و در مورد چگونگی تلاقی آنها فکر کنید.

شاید لازم باشد پرسش پژوهشی خود را به مؤلفه های جداگانه تقسیم کنید تا ببینید چه اندازه تحقیقات مربوط به هر کدام که مرتبط با موضوع مورد بررسی شماست انجام شده است، بنابراین ممکن است شما نیاز به اجرای چندین جستجوی جداگانه داشته باشید.

از طرف دیگر، ممکن است شما در جستجوی تمام تحقیقات مربوط به یک پرسش خاص باشید تا تمام کارهای تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده است را پیدا کنید. در این حالت، ممکن است یک جستجوی واحد داشته باشید تا مرور متون خود را انجام دهید.

فکر کردن در مورد چگونگی اختصاص دادن پرسش(های) شما مهم است- اگر پرسش خود را به عنوان یک جستجوی بسیار گسترده تنظیم کنید، می توانید از نتیجه دور شوید و وقت هدر دهید. از طرف دیگر، اگر آن را خیلی محدود تنظیم کنید، ممکن است اطلاعات مهم را از دست بدهید.

قالب پژوهش خود را تنظیم کنید

1. از یک ساختار مفهومی استفاده کنید.

این به شما کمک می کند تا جستجو و بررسی خود را متمرکز کنید، اما مراقب باشید که جستجوی خود را پیچیده یا محدود نسازید.  

در زمینه های بهداشت و سلامت، جستجوها اغلب با یک چارچوب PICO انجام می شوند. PICO مخفف بیمار، روش، مقایسه و نتیجه است. محققان علوم غذایی همچنین می توانند از PICO برای طرح پرسش  خود استفاده کنند ، اما تغییرات در PICO مانند PECO ، PO ، PIT یا PES نیز می تواند مناسب باشد. نمودار زیر نشان می دهد که هر الفبای استفاده شده نشان دهنده چیست. شما باید در مورد اینکه کدام عنصرها برای پرسش شما مهم هستند، فکر کنید. هدف این است که مشخص کنید شما چه موضوعی را مورد تحقیق قرار می دهید و اینکه چگونه آن موضوع با یک چیز دیگر (مانند یک فرایند) با یک نتیجه خاص در ارتباط است.

Possible elements in your research question

سوال پژوهشی شما

P - subject افراد مورد پژوهش    product, population, animal, cells, food group, plant, chemical, environmental factor
I - intervention روش مورد پژوهش what is being tested - a process, a method, something else?
S - setting مکان place, country, building, i.e. meat processing plant
O - outcome/result نتایج    what is the result?  i.e. safety, quality, sustainability, etc.
C - comparator فاکتور مورد مقایسه are you comparing with something else?
C - characteristic/property روش rheological, functional, chemical, sensory 
T - Timing زمان یا دوره اجرا for tests this may be useful
E - Exposure در معرض گذاری for example, to a disease or pathogen

توجه داشته باشید که شما نباید تمام جنبه ها را در پرسش پژوهشی خود بگنجانید- انجام این کار مطمئناً پرسش شما را بیش از حد مشخص می کند  و پیدا کردن مقالات مربوطه را غیرممکن می سازد. غالباً یک پرسش خوب جستجو شامل سه عنصر است، اما بعضی اوقات انتخاب دو مورد و بعضی اوقات چهار مورد بهتر است. خوب است که عناصر پرسش  مورد جستجوی خود را شناسایی کنید و سپس هنگامی که شما در حال شکل دادن به جستجو هستید، با واژه های مختلف رشته جستجوی خود را آزمایش کنید. به عنوان نمونه برخی کار های پژوهشی  بیشتر به یک نتیجه خاص می انجامند، اما ممکن است در جستجوی نهایی همان نتایج گنجانده نشوند.


نمونه پرسش ها

مصرف ویتامین  دی بر تراکم استخوان کودکان در حال رشد و سالم موثر است؟

 مصرف ویتامین دی I ، کودکان در حال رشد و سالم P ، تراکم استخوان  O

تاثیر فرایند گرمایشی بر میزان چربی های اشباع در مقایسه با چربی ها غیر اشباع بر حسب زمان متفاوت است؟

چربی های اشباعS  ، فرایند گرمایشی E، غیر اشباعC  ، بر حسب زمان T

در مورد آنچه می خواهید گنجانده و از آن استفاده کنید فکر کنید

هنگام شکل دادن به پرسش پژوهشی خود، خوب است که در مورد معیارهای حذف واضافه inclusion & exclusion criteria)) خود نیز فکر کنید. با این حال به یاد داشته باشید که این محدودیتها ممکن است تعصب  (bias)ایجاد کند.

مثالهایی که ممکن است بخواهید در نظر بگیرید شامل موارد زیر است:

• منطقه جغرافیایی

• گروه جمعیت (ها)

•  نوع مطالعات

• زبان - اگر فقط انگلیسی می خوانید، به یاد داشته باشید که بسیاری از بانکهای اطلاعاتی عناوین و چکیده ها را به انگلیسی ترجمه می کنند. این باید به شما اطلاعات کافی برای قضاوت در مورد همخوانی کافی مقاله مورد نظر با پرسش پژوهشی شما فراهم کند. 

توجه کنید که محدود کردن تاریخ در این لیست لحاظ نشده است. به عنوان یک قاعده، بررسی منابع شما فقط نباید آخرین تحولات را پوشش دهد. بعضی اوقات پژوهش های انتقادی دهه ها پیش انجام شده و تکرار نشده است زیرا پژوهشگران وقت از آن آگاه بودند. اگر در یک موضوعی تازه وارد هستید، از تحقیقات سمینال غافل نشوید.

!تمرین بهینه

توصیه بهینه کاربردی: اگر به پیشرفت های اخیر در تحقیقات توجه می کنید، باید به تحقیقات بنیادی و تاریخی که برای فهم تحقیقات فعلی نیز مهم است نگاهی بیندازید.