Skip to Main Content

راهنمای بهترین روش کاربردی جستجوی متون پژوهشی- فارسی

برای دانش غذا و سلامت

جستجوی متون چیست؟

جستجوی متون از مأموریتهای کوتاه یافتن واقعیت تا بازنگری های ساختاری و طولانی را در بر می گیرد. حتی ممکن است بخواهید از راه مرور یا باز نگری متون مشخص کنید که هیچ کس تحقیقاتی را که شما انجام داده اید قبلاً انجام نداده است. در این صورت جستجوی فراگیر comprehensive)) برای اطمینان از درست بودن این امر ضروری است!

هدف از جستجوی متون  بدون توجه به مقیاس، کسب دانش و کمک به تصمیم گیری و جا دادن انها در فرایند کشف دانش است. جستجوی متون یک مؤلفه اساسی آنچه "کاربرد مبتنی بر شواهد" نامیده می شود می باشد،  جایی که تصمیمات مبتنی بر بهترین شواهد موجود است.

به چه می گویند؟ "literature"

جستجوی متون یافتن اطلاعات مربوط به یک موضوع پژوهشی از کار های تحقیقاتی موجود است. متون پژوهشی شواهد بدست امده را مستند می کنند با این هدف که مطالب را با دیگران در سراسر جهان به اشتراک بگذارند. یک مقاله تحقیقاتی به تفصیل تحقیقاتی را که انجام شده است و آنچه محققان نتیجه گیری می کنند را شرح می دهد.

اطلاعات علمی برای اهداف مختلف در قالب های مختلف منتشر می شود: در کتابهای درسی برای آموزش دانش آموزان؛ درمقالات نظری برای ترغیب همکاران؛ در جستجوی مقالات برای بررسی وضعیت دانش. متون های پژوهشی دیگری هم وجود دارند که در واقع منتشر نشده اند (توسط یک ناشر دانشگاهی)اما به صورت آنلاین ارایه می شوند -این موارد شامل  مقالات کنفرانس ها conference proceedings  ، مقالات در جریان یا نا تمام working papers  و نسخه های  از پیش چاپ شده preprint است.   

با وجوداستثنائات بسیار اندکی که بعدا در این راهنما مورد بحث قرار می گیرد، آنچه که شما به دنبال ارایه در بخش مرور متون خود هستید، متون تحقیقاتی است که در ژورنال های معتبر مورد بررسی قرار گرفته است.

با افزایش تخصص استفاده از منابع گسترده تر امکان پذیر می شود. به عنوان نمونه دانشجویان با تجربه ممکن است از چکیده های مقالات ارایه شده در کنفرانس ها برای اشاره به تحقیقات جدید درآاینده نزدیک استفاده  کنند. مطالعات خیلی گسترده و مرورهای  سیستمانیک به جمع آوری مطالعات منتشر نشده هم نیازمندند ویک چالش بزرگ ممکن است پیدا کردن مطالعاتی باشد که انجام شده ولی چاپ نشده اند. واین تنها شامل متون خاکستری نمی شود. اگر مطمین نیستید چه نوع متونی را می توانید در مرور خود استفاده کنید از استاد یا مشاور خود بپرسید.

 

 

 

 

چرا باید متون را جستجو یا بررسی کنید

با انجام جستجوی منظم متون در حوزه تخصصی خود یا انجام بررسی های تخصصی متون، شما می توانید یکی از اهداف زیر را دنبال کنید:

• فراهم کردن شواهد برای ارایه و توجیه زمینه تحقیقات خود.

• بررسی روشهای تحقیق جدید.

• برجسته کردن شکاف درپژوهش های موجود.

• بررسی اینکه آیا قبلاً پژوهش خاصی انجام شده است یا خیر.

• نشان دادن چگونگی پژوهش بر اساس شواهد موجود.

• شناسایی کمبود و تعصب در تحقیقات موجود.

• یادگیری لغات و مفاهیم مختلف مربوط به رشته خود.

• یافتن الگوی های پژوهشی بزرگتر.

• درک آنچه بیشتر پژوهشگران در مورد پرسش های مشخص یافته اند